Dự án lắp đặt máy bơm Wilo cho tòa nhà Quốc hội

 
Các chi tiết máy bơm nước Wilo đã lắp đặt:
 
Total: 102 Units                   Các sản phẩm chính
Model: IL-E 125/220-7,5/4    rating: 152m3/h x 10,5m/7,5kW/ 50Hz-3 pha/400V     Total: 06 Units
Model: IL-E 1150/220-11/4    rating: 200m3/h x 11m/11kW/ 50Hz-3 pha/400V          Total: 02 Units
Model: DL-150/320-37/4       rating: 608m3/h x 24m/2x37kW/ 50Hz-3 pha/400        Total: 02 Units
Model: CC-HVAC 2×37 FC BM                                                                                   Total: 02 Units
Model: IL-E 150/220-11/4      rating: 234m3/h x 10m/11kW/ 50Hz-3 pha/400V          Total: 08 Units
Model: DL-E 150/270-22/4    rating: 480m3/h x 18m/2x22kW/ 50Hz-3 pha/400V      Total: 04 Units
 

Máy bơm Wilo cho tòa nhà Quốc hội
Máy bơm Wilo cho tòa nhà Quốc hội
 
Tòa nhà Quốc hội
Tòa nhà Quốc hội

Trả lời